3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بگو چه؟

در اوایل سال جاری، هنگامی که ما در تلاش برای شناسایی بعضی از بدترین اصطلاحات تجاری در مجمع جهانی اقتصاد در داووس بودیم، نمی توانستیم تصور کنیم که بسیاری از اعضای خیرخوان ما صدمه می بینند. صدها نفر مجبور بودند با برخی مدارک خودشان تماس بگیرند اما بهترین چیزهایی که ما در اینجا ذکر کردیم، البته بسیاری از انتقادات از انتخاب ما با بسیاری از اعتراض به جدا شدن از معیارهای اصطلاحی که در چندین دهه مورد استفاده قرار گرفته است و بحث های پرشور در مورد معنای دقیق حلقه های بازخورد منفی