خروجی ساخت و ساز در بریتانیا از بزرگترین سقوط از سال 2012 است

کاهش تولید copyright copyright SAA در ساخت و ساز در ماه ژانویه باعث شد که ماه ژوئن 2012 بزرگترین کاهش ماهانه تولید ساخت و ساز شود. در ماه ژانویه، تولید ساخت و ساز در ماه ژانویه به میزان 3/4 کاهش یافت. دفتر ملی آمار ایالات متحده اعلام کرد که بخش ساخت و ساز در بخش اقتصاد جداگانه اطلاعات ONS نشان داد رشد در بخش تولیدی در ماه ژانویه کاهش یافته است در حالیکه کسری تجاری افزایش یافته است. ترکیب سمی ONS گفت کاهش سقوط ساخت و ساز در ماه ژانویه ناشی از کاهش همه کارهای جدید بوده است.