3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شکاف بازنشستگی جنسی دخترانه Deloitte به عنوان شرکای گوناگون به 43? می رسد

تصاویر copyrightGetty عکس زنان کمتر از مردان به طور متوسط ??در حسابداری شرکت های حسابداری به دست آورده اند. داده های به روز شده Deloitte نشان داده شده است. این رقم درآمد افراد بالای شركت را كه مشارکت عمدتا مرد هستند، در نظر می گیرد. غول حسابداری گفت كه برای مردان و زنان همان نقش ها به طور مساوی همه شرکت هایی که بیش از 250 کارمند دارند باید گزارش های جنسیتی را از تاریخ 4 آوریل گزارش دهند. اما دستورالعمل های دولت می گویند که شرکای شرکت هایی که شامل حسابداری و شرکت های حقوقی نمی شوند در این عملکرد داده ها باید شامل شوند. bbcdotcom b